Twoja prywatność

Polityka prywatności danych osobowych obowiązuje od 25.05.2018 r.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest POLFREZ Klaudyna Gawłowska-Krupska z siedzibą w Elblągu przy ul. Kłoczowskiego 8/8, właściciel sklepu internetowego pod adresem SuplementyKonie.pl (dalej „POLFREZ”).
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z POLFREZ np. poprzez adres e-mail sklep@suplementykonie.pl, za pomocą formularza kontaktowego lub korespondencyjnie na adres pocztowy POLFREZ, ul. Kłoczowskiego 8/8, 82-300 Elbląg.
 3. Użytkownik ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jego dane są przetwarzane przez POLFREZ. Użytkownik ma także prawo do dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia oraz cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody następuje od momentu otrzymania przez POLFREZ stosownego oświadczenia.
 4. Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
  – jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane przez POLFREZ lub w inny sposób przetwarzane;
  – zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  – wniesie sprzeciw i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niego, jego dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas, do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych, POLFREZ nie będzie przetwarzać tych danych.
 6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jego praw, związanych z ochroną danych osobowych.
 7. Użytkownik na żądanie może otrzymać swoje dane osobowe od POLFREZ, może też żądać, aby POLFREZ przesłał te dane innemu administratorowi.
 8. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
  – kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych POLFREZ zaprzestanie ich przetwarzania;
  – POLFREZ nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
  – Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas POLFREZ zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały POLFREZ do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
 9. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej POLFREZ, który może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, którego dane te dotyczą. Zgodę tę Użytkownik może odwołać w każdej chwili, a także przysługuje mu prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez POLFREZ w następujących celach:
  – realizacji usług świadczonych przez POLFREZ za pomocą Serwisu i Oprogramowania. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby. Dane te POLFREZ będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  – sprzedaży towarów i usług oferowanych przez POLFREZ. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin. Przetwarzanie tych danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
  – rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu POLFREZ;
  – wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika, dane te POLFREZ będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 11. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą Użytkownika. Są to podmioty, których udział jest konieczny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez POLFREZ (operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz podmioty, które współpracują z POLFREZ w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość POLFREZ, doradcy prawni, firmy windykacyjne).
 12. POLFREZ gromadzi następujące dane:
  – w przypadku wszystkich Użytkowników – adresy e-mail, loginy, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami POLFREZ, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane dostarczane przez pliki cookies,
  – w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numer NIP,
  – w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie – numer telefonu osoby dzwoniącej.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez POLFREZ lub partnerów POLFREZ oraz nawiązania kontaktu przez POLFREZ z danym Użytkownikiem.
 14. POLFREZ przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa według obowiązujących przepisów prawa. POLFREZ stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. W tym w celu zabezpieczenia je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. W ramach sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze sklepu internetowego i analiza zachowań Użytkowników w ramach tego sklepu. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.
 16. W sklepie internetowym mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza Sklepem. POLFREZ wskazuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. POLFREZ może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych związanych z usługą POLFREZ. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.
 17. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym.