Promocja!

HOOFGOLD BlueStuff 50 ml na gnijące strzałki

82,00 

SKU: BlueStuff50 Kategorie: , , Tagi: ,

Opis

Hoofgold Bluestuff stworzony przez firmę Hoofgold.

Preparat do kopyt, w których stwierdzono wszelkie problemy powiązane ze strzałką kopyta.

Bluestuff najlepiej sprawdza się :

– W przypadku zgniłej strzałki kopyta

– Przy chorobie białej linii

– Dodatkowo w swym działaniu wpływa na regenerację strzałki kopyta.

Stosowanie :

Należy bezpośrednio aplikować preparat na kopyto, 2 – 3 razy w tygodniu. Rozprowadzać po ścianie,podeszwie i strzałce kopyta.

Najlepsze rezultaty Bluestuff osiąga się stosując produkt regularnie.

Skład: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo-, chlorki, glutaral

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary: Powoduje poważne oparzenia skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować objawy alergii lub astmy, lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Chronić przed dziećmi

GHS05 Substancje żrące, GHS09 Substancje niebezpieczne dla środowiska, GHS02 Substancje łatwopalne

GHS07 Substancje drażniące

Najlepiej zużyć 12 miesięcy po otwarciu.